Party 31.08.02 (Basti)
 
 
Party 27.09.02 (Floppy)
 
 
Semestertreffen 9.11.02